Velitelství

velitelské orgány vojenského letectva

velitelské orgány protivzdušné obrany státu

10.03.2017

Květen 1945 - vytvořeno: Velitelství letectva Hlavního štábu (ministerské složky).

K 29.5.1945 se stal velitelem letectva při hlavním štábu MNO sborový generál ing. Alois Vicherek. (Již v té době vlastně začal ideologický boj! Největší autorita našeho zahraničního letectva - divizní generál RNDr. Karel Janoušek "nebyl žádoucí"!!!)

Velitelství protileteckého vojska.

1.6.1945 - vytvořena: velitelství leteckých oblastí 1 až 3 (Praha, České Budějovice, Brno) (operační velitelství). 1.7.1945 - vytvořeno: velitelství letecké oblasti 4 (Bratislava) (operační velitelství).

31.12.1945 - zrušena: velitelství leteckých oblastí 1 až 4 (Praha, České Budějovice, Brno, Bratislava) (operační velitelství).

1.1.1946 - vytvořena: velitelství letectva 1. až 4. oblasti (Praha, České Budějovice, Brno, Bratislava) (operační velitelství). 31.7.1947 - zrušena: velitelství letectva 1. až 4. oblasti (Praha, České Budějovice, Brno, Bratislava) (operační velitelství).

1.8.1947 - vytvořena: velitelství I. až IV. leteckého sboru (Praha, České Budějovice, Brno, Bratislava) (operační velitelství).

Výstavba letectva probíhala v nepříznivých podmínkách. Docházelo především o "střet" dvou protichůdných koncepcí. Skupina důstojníků letectva, která se vrátila z RAF narážela na odpor "zastánců" realizace Košického vládního programu - tedy podle vzoru letectva sovětského. To vše bylo ovlivňováno i ekonomickými možnostmi státu. Postupně se podařilo přijat plán výstavby v horizontu 10 let. Podle něj mělo být vybudováno až 8 leteckých divizí (4 divize stíhací a 4 divize bitevní). Každá divize měla mít 3 letecké pluky. Dále se počítalo ze vznikem dopravního pluku, zpravodajských pluků (LP 41, LP 42, LP 43, LP 44  a spojovacích letek . .

Základem se staly přirozeně navrátivší se letecké jednotky. Z bývalé 1. čs smld v SSSR vznikla 4. ld: s LP 1, LP 2, LP 3, ze "Stíhací skupiny" -  310., 312., 313. peruti RAF pak 1. ld: s LP 10, LP 12, 2. ld: s LP 4, LP 5 a 3. ld:  LP 7, LP 8. Bývalá 311. peruť se stala základem 6. ld: s LP 24, LP 25. 

Výstavba letectva probíhala pomalu - u mnoha leteckých pluků existovala dlouho jen jedna letka! Byl nedostatek personálu i letadel. Letecký park tvořila pestrá směs typů a to jednak "válečné", na kterých se vrátili naši letci, dále množství "kořistních" a pak z domácí výroby! Ta jich dodala několik stovek!

---------- Prezident Beneš kapituloval před komunisty 25.2.1948 ----------

16.3.1948 - zrámcováno: velitelství I. leteckého sboru Praha (operační velitelství). 1.5.1948 - zrámcováno: velitelství IV. leteckého sboru Bratislava (operační velitelství). 1.7.1948 - zrámcováno: velitelství II. leteckého sboru České Budějovice (operační velitelství).

Tento "přelom" definitivně rozhodl směr výstavby čs.letectva. Přinesl však především čistky a persekuci "západních letců včetně jejich nejvyššího velitele"! Došlo k nejhanebnějším aktům proti těm, kteří se zasloužili o obnovu státu. Ve snaze "odstranit ideově nevhodné tradice"byly v poúnorovém období rámcovány a rušeny útvary, jimž byly v březnu 1948 presidentem uděleny čestné historické názvy: LP 4 "Letce Vašátka", LP 7 "Invazní", LP 24 "Biskajský", LP 25 "Atlantický", LP 41 "T. G. Masaryka", LP 43 "Dr. E. Beneše" a LP 44 "M. R. Štefáníka".

Velitelství letectva hlavního štábu mělo koncem roku 1949 měla v podřízenosti III. letecký sbor VÚ 3977 v Brně, 2. ld, 3. ld, 4. ld, velitelství leteckého týlu, ústřední letecký sklad, I. letecký okruh, II. letecký okruh a III. letecký okruh.

1.6.1950 - zrušeno: velitelství III. leteckého sboru Brno (operační velitelství).

K 1.7.1950 se stal velitelem letectva při hlavním štábu MNO sborový generál Josef Hanuš.

K 1.10.1950 zůstala v podřízenosti velitelství letectva existovat pouze velitelství - 3. ld a 4. ld, čtyři bojeschopné stíhací pluky (1. lp "Zvolenský", 3. lp, 5. lp a 8. lp), bitevní 30. lp "Ostravský", zpravodajský 47. lp, 1. ldp a 45. lp.

V r.1951 v Mladé byly přeškoleny 1. lp, 5. lp a 8. lp a byla reorganizována 3. ld na 3. leteckou stíhací divizi proudovou. 1.6.1951 byla založena v Plzni-Skvrňanech 22. ld (stíhací pístová). Spolu založeny 4. lp a 18. lp a "podřízen" 3. lp.

1.11.1951 - vytvořeno: velitelství 15. leteckého sboru Praha28.2.1955 zrušeno (operační velitelství). Do jeho podřízenosti začaly být zařazováni všechny vznikající stíhací divize a pluky vyzbrojené proudovou technikou.

1.4.1952 zřízeno velitelství 5. ld (5. letecké stíhací divize proudové) v Žatci.

Po květnové přehlídce 1952 redislokováno velitelství 3. ld (3. letecké stíhací divize proudové) do Dobřan/Líní.

V roce 1952 se stal velitelem letectva při hlavním štábu MNO genpor. Josef Vosáhlo.

Přejmenováno: Velitelství protileteckého vojska na Velitelství protiletadlové obrany státního území (ministerské složky).

Vzdušná a protiletecká obrana státu se "děla" jednak v rámci Protiletecké obrany státního území PLOSÚ a letectva.

1.9.1952 zřízeno velitelství 1. ld (1. letecké stíhací divize proudové) v Českých Budějovicích.

Velitelství letectva bylo v roce 1953 v paláci Kotva.

15.3.1953 bylo zřízeno velitelství 166. lsdp (166. letecké stíhací divize proudové) v Mladé a byl jí podřízen 51. lsp (původně samostatný, vzniklý z Bezpečnostního letectva v 12.1950).

K 1.10.1953 bylo nařízeno přečíslování 166. lsdp na 2. lsdp, která byla pak podřízena MNO-VL.

Od 1.11.1954 definitivní označování pluků: např 1. slp. Do té doby 1. lsp, předtím 1. lp.

1.11.1954 - přejmenováno: Velitelství protiletadlové obrany státního území PLOSÚ na Velitelství protivzdušné obrany státu velitelství PVOS (ministerské složky).

Velitelství 22. letecké stíhací divize pístové se přestěhovalo v r. 1954 do Chrudimi, kde byla k 1.11.1954 reorganizována na proudovou a název změněn na 22. sld.

Koncem roku 1954 stěhování 2. sld do Zvolena.


1.3.1955 - podřízeno: Velitelství letectva Náměstkovi MNO pro protivzdušnou obranu státu a letectvo (ministerské složky).

1.3.1955 - podřízeno: Velitelství protivzdušné obrany státu PVOS Náměstkovi MNO pro PVOS a letectvo (ministerské složky). 

Náměstek MNO pro PVOS a letectvo: genpor. Josef VOSÁHLO 1.3.1955 - 31.12.1956.

Došlo "rozdělení" letectva s vyčleněním 3 stíhacích leteckých divizí pro PVOS - vzniklo u velitelství PVOS nové velitelství SL-PVOS z 15. sls. (Od té doby se letectvo rozdělilo podle velení na "zelené" a "modré"! Za deset let zmizely na mnoho let i tradiční modré uniformy!)

K 30.6.1956 na letišti Čáslav vznikla 6. sld v Čáslavi.

K 31.12.1956 byla zrušena tzv. dvojí podřízenost v letectvu.


1.1.1957 - na základě Velitelství letectva a Velitelství protivzdušné obrany státu vytvořeno: Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu  (ministerské složky).

Náměstek MNO pro letectvo a PVOS / velitel L a PVOS: genpor. Josef VOSÁHLO 1.1.1957 - 30.9.1960.

Usnesení vlády ČSR na snížení počtů ČSLA. Rozkaz NMNO, VLaPVOS č. j. 0018887 z července 1958 k provedení organizačních a dislokačních změn v r. 1958. "Vzhledem k dosažení kvalitativně lepší vybaveností novou, nadzvukovou technikou, byl snížen počet stíhacích leteckých pluků i stíhacích leteckých divizí."

Platnost nové organizace a dislokace ČSLA stanovil ministr národní obrany dnem 1.10.1958. Nové složení svazku, velitelská, politická a operační podřízenost, materiální a finanční zabezpečení uvedeno v příloze"..m.j. tedy: zrušeno velitelství 34. bild (zůstal jen 32. bilp a ten podřízen 46. bold místo zrušeného 29. bolp), dále zrušeny 15. slp, 16. slp, 19. slp; 18. slp reorganizován na 18. sbolp, 22. slp reorganizován na 28. sbolp, 26. slp reorganizován na 30. sbolp! Velitelství 3. sld v Dobřanech/Líních bylo zrušeno, zrušeno velitelství 5. sld v Žatci, bylo přečíslováno na 3. sld. Velitelství 22. sld je redislokováno do Brna. Velitelství "Čáslavské" 6. sld reorganizováno / přejmenována na velitelství 34. sbold v Čáslavi s 18., 28., 30. sbolp. Tento stav "vydržel" 2 roky.

Na podzim 1960 bylo zrušeno velitelství 46. bold a 24. bolp.

1.10.1960 - vytvořeno: Velitelství 7. armády PVOS a letectva Praha (operační velitelství), pod který patřilo: 7. lo ve Kbelích, 1. v Bechyni, 2. ve Zvolenu, 3. v Žatci a 22. sld v Brně, 34. sbold v Čáslavi, 1. dvlp v Mošnově, 45. dpzlp v Líních, 47. pzlp v Mladé, 50. spojlp v Klecanech, ...

Náměstek MNO  PVOS a L: genplk. Josef VOSÁHLO 1.10.1960 - 31.10.1966.

Velitel 7. armády PVOS a L: neobsazeno - z postu ZV velel plk. Kamenický Zdeněk 1.10.1960 -  4.5.1961, genmjr. KAMENICKÝ Zdeněk 5.5.1961 - 31.8 1961.

1.9.1961 - vytvořeno: velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru Hradec Králové (operační velitelství), jemuž velí gen. Jozef Kúkel..

1.9.1961 - reorganizováno: velitelství 7. APVOSL na velitelství 7. A PVOS, vytvořena: velitelství 3. a 2. sboru PVOS (Žatec, Brno)  (operační velitelství).

1.5.1962 - reorganizováno: velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru na velitelství 10. LA Hradec Králové (operační velitelství). 

31.10.1966 - zrušeno: Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu  (ministerské složky).


1.11.1966 - vytvořena: Hlavní správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu, 31.8.1969 zrušena (ministerské složky).

Zástupce MNO / náčelník HS letectva a vojsk PVOS: genplk. Josef VOSÁHLO 1.11.1966 - 30.4.1968

Zástupce MNO / náčelník HS letectva a vojsk PVOS: genpor.Oldřich ŠTANGL 1.5.1968 - 31.7.1969.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Zástupce MNO / náčelník HS letectva a vojsk PVOS: genmjr. Jozef ČINČÁR 1.8.1969 - 30.8.1969.

31.8.1969 - zrušena: Hlavní správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu  (ministerské složky).


1.9.1969 - vytvořena: Správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu (ministerské složky).

1.9.1969 - reorganizována: velitelství sborů PVOS na velitelství divizí PVOS  (operační velitelství).

Zástupce MNO / náčelník letectva a vojsk PVOS: genpor.Jozef ČINČÁR 1.9.1969 - 1973.

Zástupce MNO / náčelník letectva a vojsk PVOS: genpor. Jozef REMEK 1973 - 1975.


1.1.1976 - reorganizována: Správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu na Velitelství letectva  (ministerské složky).

Velitel letectva: genpor.Ing. Josef REMEK  1976 - 27.12.1989.

1.1.1976 - reorganizováno: velitelství 7. armády PVOS na Velitelství protivzdušné obrany státu Velitelství PVOS (operační velitelství).

Velitelství letectva bylo v Praze. Mělo pod sebou 10. LA v Hradci Králové, VVLŠ SNP v Košicích, VLU v Prešově, řízení vojenských kateder civilních VŠ, letecké opravárenské podniky a mělo odbornou působnost k letectvu PVOS.

Na oddělení bojové přípravy (gen. Šejnoha) VL starší inspektor pilot vrtulníků Juraj Gbúr, později Tomáš Kirpal (do roku 1982) a plk. Ing. Zdeněk Dvorník (do roku 1989). Inženýr ILS byl Ing. Vladimír Meduna.

1981 - redislokováno: Velitelství protivzdušné obrany státu z Prahy do Staré Boleslavi  (operační velitelství).

Velitelství letectva mělo v podřízenosti velitelství PVOS ve Staré Boleslavi, velitelství 10. LA v Hradci Králové, VVLŠ SNP v Košicích, 3. dlp v Praze-Kbelích. Dále odborně řídil vojskové letectvo ZVO v Táboře, A a divizí.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Velitel letectva: genmjr.Ing. Ondrej KUBIZNIAK 27.12.1989 - 10.7.1991.

Součástí změn ve společnosti byl narůstající "odpor" k armádě včetně letectva! Nastává období reorganizací - redislokací - rušení.


V květnu 1990 došlo k vytvoření tzv. integrovaného druhu ozbrojených sil formou sloučení PVOS, vojskové PVO a frontového letectva. Velitelství ve Staré Boleslavi se stalo Velitelstvím letectva a PVOS, jemuž byla podřízena 10. letecká armáda a protiletadlové raketové útvary vojskové PVO, 3. dlp Kbely, 2. dPVOS Brno a 3. dPVOS Žatec.

Na oddělení bojové přípravy (gen. Hrubý) VL byli inspektoři u skupiny vojskového a dopravního letectva plk. Ing. Zdeněk Dvorník a plk. Ing. Rudolf Koubek. Letovod byl inspektor pplk. Ing. Pavel Barták. 

30.4.1991 - zrušeno: Velitelství letectva (ministerské složky).


1.5.1991 - reorganizováno: Velitelství protivzdušné obrany státu na Velitelství letectva a protivzdušné obrany (operační velitelství).

Vzhledem ke změněné vojensko-politické "konstalaci" je snaha zajistit "rovnoměrnější" rozdělení sil a prostředků na celém území státu - místo dosavadní koncentrace sil v "západní" části státu je snaha "posílit" východní část. K 1. květnu 1991 byla "Brněnská divize PVOS" je rozdělena: (8. slp rozdělen na 81. sslt a  82. sslt). K 1. květnu 1991 vzniklo pro Slovensko Velitelství  1. divize PVO Sliač,v  podřízenosti: 1. rtb, PLRV a 81.sslt. V podřízenosti 2. divize PVO Brno zůstaly "moravské "útvary 2. rtb, PLRV a 82.sslt. Sestava  3. divize PVO Žatec "zatím" v původním stavu.

Velitel letectva a PVO: genmjr. Jan PLOC, 10.7.1991 - 1993.

1.10.1991 - reorganizováno: velitelství 10. letecké armády na velitelství 1. smíšeného leteckého sboru Hradec Králové, který přešel do podřízenosti Velitelství letectva a PVO Stará Boleslav (operační velitelství).

11. vrp a 51. vrp byly k 1. listopadu 1991 vyňaty z podřízenosti rušeného ZVO a přešly pod Velitelství letectva a PVO. (L+K 8,16/92)

Na oddělení vojskového letectva Velitelství letectva a PVO byli: náčelník Štefan Vazovan, Jiří Rajda, Marián Vlček, Jaroslav Švarc (starší inspektor bezpečnosti letů).


K 1.7.1993 byli ustanoveni do funkcí funkcionáři Štábu letectva a PVO. Stěhování funkcionářů ze Staré Boleslavi do Prahy.

K 1.11.1993 vznikl Štáb letectva a PVO na GŠ v Praze.

Inspektor letectva a PVO: genmjr.Pavel ŠTRŮBL, ?1.7.1993 -  30.6.1997

K 1.11.1993 bylo zrušeno Velitelství PVO a na jeho místě vytvořen 4. sbor PVO, kterému velel plk. Ing. Josef Dufek.  Ve Staré Boleslavi zůstává 4. sbor PVO. (2. dPVO Brno a 3. dPVO Žatec).

Vrtulníkáři na VVzS: Jan Dubec, Petr Šamaj, ..

Vrtulníkáři na GŠ: Zdeněk Motyčka

Vrtulníkáři na MO: Jaroslav Švarc


Počínaje 1.4.1997 se změnila organizační struktura letectva. Inspektorát byl nahrazen Velitelstvím vzdušných sil ve Staré Boleslavi. Základny přešly pod VeVzS.

Velitel Vzdušných sil AČR: genpor.Ing.Ladislav KLÍMA 1.7.1997 - 30.1.2001.

Jaromír Šebesta od roku 2000 na oddělení bezpečnosti letů.

Velitel Vzdušných sil AČR: genpor.Ing.František PADĚLEK 1.9.2001 - 16.12.2002.

Daniel Kubínek 1.8.2002 nastoupil na skupinu inspektorů pod Petera Smika až do 30.11.2003.

Velitel Vzdušných sil AČR: brig.gen.Ing.Jan Vachek od 17.12.2002 - 20.10.2003.


Velitel Vzdušných sil Velitelství společných sil AČR: brig.gen.Ing. Ladislav Minařík od 16.10.2003 - 28.2.2009.

Velitelství vzdušných sil bylo zrušeno k 30.11.2003.

Od 1.12.2003 vzniklo v Olomouci Velitelství společných sil. Daniel Kubínek od 1.12.2003 do 31.7. 2006 byl na nově utvořeném VeSpS na odboru letectva jako náčelník skupiny dopravního a vrtulníkového vojska. Po něm to vzal mjr. Miloš Pecha a po něm to teď dělá mjr. Karel Valvoda.

Vrtulníkáři: 

Sekce vyzbrojování MO Praha: ředitel odboru programů vzdušných sil ing. Jaroslava Šefla, vedoucí programu modernizace vrtulníkového letectva ing. Josef Plšek.

Sekce rozvoje druhů sil MO Praha: vedoucí referátu vrtulníkového a dopravního letectva pplk. Ing. Zdeněk Motyčka.

Do 31.8.2008 Jaroslav Špaček náčelník vrtulníkového letectva na GŠ.

Velitel Vzdušných sil Velitelství společných sil AČR: plk.gen.Ing. Jiří Verner od 1.3.2009 - 31. 5. 2013.

Pplk. Petr Čepelka - oddělení vrtulníkového a dopravního letectva odboru Vzdušných sil na sekci rozvoje druhů sil - operační sekce MO (SRDS-OS MO). Areport 3/12


Po devíti letech a sedmi měsících přechází útvary vzdušných sil z podřízenosti současného velitele společných sil generálmajora Jána Gurníka do podřízenosti velitele vzdušných sil. Tím je od 1.6.2013 plukovník gšt. Libor Štefánik.

 

 

 

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.