Československá letecká policie

09.10.2023

Branně bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny rozhodl 12.6.1935 o zřízení Československé letecké policie.

K 1.7.1935 byla zřízena Československá letecká policie. Vznikly Četnické letecké hlídky (ČLH). Velitelem byl mjr. Antonín Vlk. Seznam letadel. MAPA.

Armáda zapůjčila do jejich služeb téměř to nejhorší, co ve svém arzenálu našla. Zastaralé a nevýkonné stíhačky Škoda D.1. Ty už byly totiž z prvoliniové služby vyřazené, a tak si tam asi řekli, že jim chybět nebudou.

OK-PAA .

OK-PAG .

 

A jako by toho nebylo dost, dodala vzápětí ještě horší dvoumístná Aera Ap.32.

OK-PAF Zdroj.

Na druhou stranu proti poskytnutému leteckému personálu se nedalo nic namítat, profesionální příprava našich letců byla všeobecně na výtečné úrovni.

Od 1.7.1935 letecké hlídky: Cheb, Růžodol (Liberec), Hradec Králové, Dolní Benešov, Bratislava.


V roce 1936 došlo k objednávce 12 dvoumístných sportovních a turistických letadel Beneš-Mráz Be 51B Beta Minor, které by sloužily jako kurýrní a cvičné. Jejich zařazení k ČLH se však kvůli papírování protáhlo natolik, že je přebírali až Němci.


.


Od 16.4.1938 letecké hlídky: České Budějovice a Plzeň.

K 15.5.1938 se ČLH Dolní Benešov přesunula do Moravské Ostravy.

19.5.1938 den před mobilizací ČLH Cheb odletěla do Plzně. Později se přesunula do Karlových Var.

Od 1.7.1938 letecké hlídky: Karlovy Vary, Terezín, Staré Město (Moravská Třebová), Brno a Zvolen.

OK-PAR Zdroj.

22.9.1938 byl personál ČLH spolu s technikou převeden pod vojenské letectvo. Ostrahu vzdušného prostoru převzalo vojenské letectvo, jehož velení ČLH úkolovalo. Na výzvu vojáků tak četničtí piloti prováděli ostré hotovostní nebo průzkumné lety.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

7.11.1938 došlo ke zrušení vojenské správy nad ČLH v Čechách. Komplikace při přeřazování techniky i lidí od vojenského letectva.

Zábor pohraničí vedl ke změně rozmístění hlídek. 

Hlídka v Karlových Varech se přesunula do Prahy.

Hlídka v Starém Městě se přesunula do Olomouce.

Hlídka v Plzni se přesunula do Klatov

Hlídka v Terezíně se dočasně přesunula do Prahy

Hlídka v Růžodolu se přesunula do Milovic

Hlídka v Hradci Králové se přesunula k 8.11.1938 do Vysokého Mýta. Po okupaci se přesunula do Chrudimi.

Hlídka v Moravské Ostravě se přesunula do Německého Brodu


Od 22.2.1939 měly ČLH zapsané v leteckém rejstříku 12 letounů Beneš-Mráz Be 51B. OK-POA, OK-POB, OK-POC, OK-POD, OK-POE, OK-POF, OK-POG, OK-POH, OK-POI, OK-POK, OK-POL, OK-POM. Nebyly dodány.

Ve službě se vystřídalo 47 letadel. Zpočátku byly stroje zapůjčeny od armády, později byly objednávány nové. Jednalo se o 7 kusů Škoda D.1, 4 Aero Ap.32, 26 Avia B.534 a 10 Letov Š.328.

V roce 1939 formálně i fakticky zanikly.

Němci převzali nové letouny Be 51B .


.


.


.


9.12.1943 v Londýně došlo k ustavení poradní komise pro leteckou dopravu.


.


  ------  8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Po válce bylo rozhodnuto, že otázky ostrahy hranic budou mít ve společné kompetenci Ministerstva vnitra (MV) a Ministerstvo národní obrany (MNO) a v tomto rámci se již počítalo s vytvořením nástupců předválečných ČLH.

Při Zemském velitelství Sboru národní bezpečnosti (SNB) v Praze začal již koncem května 1945 fungovat Letecký oddíl (LO) Pohotovostního pluku 1 Národní bezpečnosti, jehož existence byla formálně schválena o měsíc později. Velitelem se stal kpt. let. Oldřich Štangl.

24.7.1945 Hlavní velitelství SNB (HV SNB) rozhodlo a výnosem zemského velitele SNB, že veškeré záležitosti týkající se bezpečnostního letectva bude s okamžitou platností spravovat Oddělení leteckých hlídek Hlavního velitelství SNB (OLH), které nahradilo LO. Dne 31.12.1945 byl ustaven přednostou pplk. Antonín Vlk.


15.1.1946 na poradě zástupců MV, MD a MNO vznikla základní koncepce policejního letectva, které bude celostátní s přímou podřízeností ministrovi vnitra.

Od 23.2.1946 byly záležitosti tohoto oddělení vyňaty z působnosti HV SNB a byly přesunuty na nově vzniklé oddělení MV, tedy na Velitelství letectva SNB. Dne 25.3. vyhláškou MV č. 81/1946-Va/5 vznikl útvar Letectvo SNB (L SNB).

Velitelství letectva SNB při MV, jemuž byly podřízeny LO při Zemských velitelstvích SNB v Praze, v Brně a v Bratislavě. Nejnižším článkem byly jednotlivé letecké hlídky. MAPA.

Letecká hlídka v Praze-Ruzyni byla zformována 15.7.1946 a k 1.8. již zahájila činnost.

K 1.10.1946 přibyly letecké hlídky se sídly v Českých Budějovicích, Brně, Bratislavě-Vajnorech.


K 1.2.1947 přešlo několik letounů do Stíhacího výcvikového střediska v Českých Budějovicích. Později byly vráceny.

30.6.1947 oficiálně zahájily činnost hlídky v Košicích a Karlových Varech.

K 15.7.1947 byl zřízen Zvláštní letecký oddíl (ZLO) s pracovním názvem "Slovensko". Ten používal i letecký detašmán na letišti Košice (název Kobra), určené pro letecké zásahy proti oddílům Ukrajinské povstalecké armády, tzv. Banderovcům, snažícím se probít na západ. koncem roku se detašmán přesunul do Prešova a později do Přerova.

V srpnu 1947 zaslalo vedení československých závodů kovodělných a strojírenských V. (leteckému) odboru MNO nabídku firmy Bell na prodej vrtulníku Bell 47B za 25 000 USD a transportního obalu za 800 USD při dodací lhůtě 90 dní od závazné objednávky. V nabídce chybělo vyčíslení dalších nákladů za dopravu, clo a pojištění. Firma Bell nabízela zaškolení pilota za 1 500 USD a mechanika za 500 USD. Dne 19.8.1947 objednalo Velitelství jeden vrtulník Bell 47B za cenu 1 250 000 Kčs. Za vrtulník se záložními součástkami, balením pro lodní dopravu a dopravou bylo zaplaceno celkem 2 510 000 Kčs. Převzetí a vyzkoušení si MNO mělo zajistit vlastními orgány a otázka výcviku by byla řešena samostatně. Zajímavé je, že vrtulník byl určen pro L SNB. V říjnu 1947 se k transakci vyjádřil Dr. Fiala z ministerstva financí, které rozhodlo, že úhrada půjde na vrub kap. 6, položky 286 "letadla" státního rozpočtu na rok 1947, pod podmínkou že valuty budou zaplaceny z prostředků vyhrazených pro MNO, takže ministerstvo vnitra bude uvedenému resortu refundovat výdaje v korunách. Západní spojenci po únoru 1948 zavedli embargo na vývoz letecké techniky. Dokument pak obsahuje přípis z 19.2.1949, který konstatuje, že vrtulník nelze z USA získat. ATM 7/10

K 12.12.1947 přibyly letecké hlídky se sídly v Jičíně a v Olomouci.

Od 12.12.1947 změna názvu vyhláškou MV č. 4169/1947-Va5 na Bezpečnostní letectvo (BL).


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

Po únoru 1948 kádrové čistky. Antonínovi Vlkovi byla 2.3.1948 vyslovena nedůvěra. Od 15.3.1948 se vedení BL ujal pplk. Albín Hejtmánek, který ve funkci setrval do srpna 1950.

V květnu 1948 v souvislosti s rostoucím počtem úletů vojenských, dopravních i sportovních letounů, byly zřízeny letecké detašmány na letišti v Klatovech a v Mariánských Lázních.

8.11.1948 zahájení provozu hlídky v Plzni a v Rimavské Sobotě (létalo se ale ze Zvolena).

Od roku 1948 plnilo BL i funkci vládní letky ministerstva dopravy při přepravě vládních činitelů.


Změny v organizaci MV prováděné v průběhu roku 1949 se dotkly i BL. Nově vzniklé Velitelství bezpečnostního letectva při MV přešlo do přímé podřízenosti náměstka MV pro bezpečnost.


27.3.1950 MV vydalo výnos o změně tvaru značky státní příslušnosti na nové "B" a pomlčka a čtyři cifry.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

V srpnu 1950 do funkce velitele BL nastoupil vrchní strážmistr Eduard Spousta.

K 1.9.1950 mělo BL 120 stíhacích, dopravních, kurýrních a cvičných letounů. Celkem 21 kusů S 199, 13 kusů S 99, 12 kusů S 97, 7 kusů C 2B, 28 kusů K 65A, 9 kusů K 65C, jeden D 52, dva kusy D 44, tři kusy K 74, dva kusy K 63, pět kusů UC-61K, 12 kusů C 104, jeden K 68, jeden C 106, jeden CS 199 a jeden CS 95. Z toho 22 letounů se nacházelo v opravě.

Předsednictvo vlády ČSR rozhodlo 3.11.1950 přenést ostrahu hranic z kompetence Ministerstva národní bezpečnosti (MNB) (od 23.5.1950) na MNO. Vznikem Hlavní správy civilního letectví MD (pozdější Státní letecké inspekce) přišlo BL o práci.

15.12.1950 z podstaty zrušeného Bezpečnostního letectva na letišti Plzeň-Skvrňany vznikl LP 51, který byl určen k ochraně západní hranice do doby, než přijdou stíhačky S-102. Jedna letka byla v Plzni, odloučené roje v síle 4 až 5 letounů dislokované v Mariánských Lázních, Karlových Varech, Klatovech, Českých Budějovicích a údajně i ve Strakonicích a ve Staňkově. MAPA.

Vzniklo Velitelství protiletadlové obrany.

22.12.1950 ve špatném počasí zřícení letounu K-65A v.č. 125 "B-0153". Zahynul kpt. Eduard Spousta, kpt. Jaromír Horák (StB) a plk. Viktor Linhart. Letecká badatelna

23.12.1950 bylo BL zrušeno. Ze 120 letounů převzalo 103 stroje vojenské letectvo a rovněž převážná část ze 303 členů létajícího personálu přešla k armádě.


5.1.1951 por. Miloslav Eliáš navrhl kolegiu MNB založit specializovaný letecký útvar s prozatímním názvem Letecký útvar Sokol. Ten měl plnit základní leteckou podporu útvarům SNB.

K 3.4.1951 byla založena Bezpečnostní letka (BLet) se sídlem v Ruzyni výnosem MNB č. s-505/10 taj.-51. Letka byla podřízena veliteli Státní bezpečnosti a jejím velitelem byl ustanoven npor. Miloslav Eliáš. V majetku ministerstva vnitra zůstalo 15 letounů a 30 příslušníků. BLet zajišťovala přepravu osob a věcí pro potřeby SNB, plnil bezpečnostní úkoly podle zvláštních požadavků velitelství SNB (pátrání po pachatelích trestné činnosti, vyhledávání osob, letecký průzkum a fotografování) a dále sloužil k leteckému výcviku příslušníků sboru v aeroklubech SNB.