Letecké učiliště

Vojenské letecké učiliště

Vojenské letecké učiliště

Letecké učiliště

22.05.2024

Letecké učiliště vzniklo v červenci 1920 v Chebu.

V létě 1927 se přestěhovalo velitelství a většina ostatních složek do Prostějova.

1.10.1928 získalo svůj název Vojenské letecké učiliště.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

------  8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Počátkem června 1945 opětovně zahájilo činnost Vojenské letecké učiliště (VLU) VÚ 2295 v Prostějově. V této době se učiliště sestávalo jen z technické správy, dopravní čety a skladu technické správy. Podřízeno VLO 3.

V červenci 1945 byla v Prostějově zřízena Letištní peruť Vojenského leteckého učiliště.

1.8.1945 v Olomouci vznikla Letištní peruť Olomouc.

K 1.8.1945 byl pplk. let. Josef Duda povýšen na plukovníka. Kdy se stal velitelem VLU?

18.8.1945 vydal plk. let. Josef Duda rozkaz, kterým stanovil prozatímní organizaci:

I. Velitelství tvořil:
a) Velitel, zástupce, 1. a 2. pobočník, technický pobočník, osvětový důstojník a tělovýchovný důstojník.
b) Profesorský sbor.
c) Překladatelské oddělení.
d) Tiskařské oddělení.
e) Knihovna a ústředního kabinet.
 

II. Pilotní přeškolovací kurz tvořící:
Velitel, pobočník, řídící leteckého výcviku a jeho zástupce, řídící teoretického výcviku, výkonný důstojník a jeho zástupce, písaři, zapisovatelé času, učitelé létání a žáci. Tento kurz byl zahájen 3.9.1945 a jeho délka byla čtyři až šest měsíců. Tento výcvik se skládal ze zkráceného elementárního (dvojí řízení, sólo lety, noční výcvik, akrobacie a lety ve skupině - dohromady třicet hodin),
zkráceného pokračovacího (střelba, přístroje, noční lety, akrobacie, lety ve skupině - taktéž v třicet hodin) a zkráceného bojového (dvacet hodin na jednoho žáka)

III. Pilotní instruktorský kurz neboli Škola pro učitele létání zahrnující:
a) Skupina zahraničních letců - žáci, kteří měli být vycvičeni pro učitelskou funkci na pokračovacích letounech.
b) Skupina domácích letců - žáci, kteří měli být vycvičeni pro učitelskou funkci na letounech elementárních.
Doba trvání tohoto kurzu byla tři měsíce, zahájen byl také 3.9.1945.
 

IV. Navigační přeškolovací kurz - jeho začátek a délka byly stejné jako u dvou
výše zmíněných kurzů.

Takto nově, avšak prozatímně organizované učiliště zahájilo svoji činnost v barákovém táboře v Prostějově za sokolským stadionem. Předpokladem pro budoucí výcvik bylo, že se učiliště bude zabývat výhradně pilotním výcvikem. Kurzy jiných kategorií výkonných letců byly k VLU přiřazeny jen přechodně. Učiliště mělo k dispozici tři letiště - Prostějov I, Prostějov II a Olomouc.

 

28.8.1945 byla Letištní peruť VLU přemístěna do Stichovic a zároveň přejmenována na Letištní peruť Prostějov II.

31.8.1945 se ze Zlína přemístila Letištní peruť Prostějov I.

 

Co se týče umožnění výcviku na letištích - praktický výcvik byl na olomouckém letišti zahájen již 3.9.1945, na prostějovském letišti 7.1.1946, avšak létat se začalo 15.3.1946. Od června 1946 byla letecká činnost obnovena i na letišti ve Stichovicích.

Velitelem školy v Prostějově se stal mjr. let. Rudolf Zíma. Od kdy?

Velitelem školy ve Stichovicích se stal mjr. let. Josef Kubák. Od kdy?

Velitelem školy v Olomouci se stal mjr. let. Vojtěch Smolík. Od kdy?

Letouny LU byly označeny dvojicí písmen podle příslušnosti k pilotní škole: Velitelství učiliště UR, PŠ I (III) Prostějov UA, v roce 1947 změna na UC, PŠ II (IV) Prostějov II UB, PŠ III (I) Olomouc UC, v roce 1947 změna na UA, PŠ IV Piešťany UP, PŠ V Zvolen UL.

 

3.9.1945 byl zahájen výcvik ve Škole pro učitele létání (ŠPUL) v Olomouci

K 15.9.1945 již bylo podřízeno ve věcech výcvikových a personálních přímo VL, a sestává z velitelství, Pilotního přeškolovacího kursu a Školy pro učitele létání.

Od října 1945 byla v sestavě LU dočasně zařazena Škola na důstojníky letectva v záloze (ŠDZL).

28.10.1945 obdrželo učiliště v Praze svůj původní prapor z předválečné doby, který byl spolu s dalšími prapory leteckých pluků po dobu války ukrýván.

Na konci roku 1945 se přímo při VLU nacházel Pilotní přeškolovací kurz na letišti Olomouc a Škola pro důstojníky letectva v záloze na letišti Prostějov I , na kterém zároveň probíhaly poslední stavební práce v rámci jeho poválečné obnovy. Vyvstala tedy vhodná doba pro realizaci stanoveného cíle, aby se v učilišti prováděl výhradně pilotní výcvik. V listopadu 1945 proto přišel návrh na novou organizaci, v základních rysech měla vypadat takto:
Velitelství a pomocnými orgány s oddělením překladatelským a tiskařským, Pilotní škola elementární na letišti Prostějov I , Pilotní škola pokračovací na letišti Prostějov II a Pilotní škola bojová a Škola pro učitele létání na letišti Olomouc.

V listopadu 1945 převzalo do své sestavy letištní perutě v Prostějově, Stichovicích a Olomouci, které do té doby byly samostatnými útvary v podřízenosti VLO 3.

K 30.11.1945 byly tyto tři letištní perutě přejmenovány na Pomocné perutě I - III (PP I Prostějov, PP II Prostějov a PP III Olomouc) a začleněny do organizace učiliště s úkolem zabezpečení technické a týlové stránky výcviku a veškerého provozu učiliště.

V polovině prosince 1945 bylo učiliště přejmenováno na Letecké učiliště (LU), z důvodu možné záměny s VLÚ - Vědeckým leteckým ústavem v Letňanech.

Od ledna 1946 vznikaly pilotní školy jakožto řídící mezičlánek leteckého výcviku mezi velitelstvím LU a výcvikovými jednotkami. Byly podřízeny po všech stránkách veliteli školní peruti s výjimkou výcvikových otázek, kde podléhaly veliteli LU. Pilotní škola sestávala z velitelství, učitelského sboru a vlastní pilotní školy, kterou tvořili učitelé létání a žáci.

7.1.1946 byl zahájen výcvik v Prostějově. Cvičenci se nazývali letečtí dorostenci.

11.1.1946 byla nařízena následující změna v organizaci leteckého učiliště:
I. Letiště Prostějov I - velitelství pilotních škol a kurzů, pomocné orgány: důstojník řídící létání, pobočník, výkonný důstojník, zástupce výkonného důstojníka. Tomuto velitelství podléhaly veškeré pilotní školy a kurzy na letišti Prostějov I.
II. Letiště Prostějov II - z důvodů materiálních a ubytovacích nedostatků, minimální možnosti uschování letadel v hangárech nebyla na toto letiště prozatímně přidělena žádná škola.
III. Letiště Olomouc - stejně jako na letišti Prostějov I. zde bylo zřízeno velitelství s pomocnými orgány, pod které spadal Pilotní přeškolovací kurz č. 1 a Škola pro učitele létání.

15.1.1946 vznikla Velitelství pilotních škol a kursů Prostějov I a Velitelství pilotních škol a kursů Olomouc.

29.1.1946 byly pomocné perutě reorganizovány na Školní peruti I - III, dislokované v Prostějově ŠP I VÚ 8919, Stichovicích ŠP II VÚ 8930 a Olomouci ŠP III VÚ 5439.

9.2.1946 se z nich stala Velitelství pilotních škol Prostějov I a Velitelství pilotních škol Olomouc.

26.2.1946 obdržely název Pilotní škola I Prostějov a Pilotní škola III Olomouc.

Od 1.6.1946 k nim přibyla Pilotní škola II Stichovice.

Od 23.5.1946 do 1.11.1947 součástí školních perutí byly jednotlivé pilotní školy - PŠ I v Prostějově, PŠ II ve Stichovicích, PŠ III v Olomouci, jejíž součástí byla Škola pro učitele létání (ŠPUL).

13.6.1946 u obce Hrubá Voda (okres Olomouc) zřícení školního letounu Zlín C 6. Letecký dorostenec Emil (Vlastimil) Hanzl zahynul. První mrtvý. Letecká badatelna.

15.7.1946 byl zahájen výcvik ve Stichovicích.

V září 1946 se Škola na důstojníky letectva v záloze (ŠDZL) přesunula do Pardubic k LVA.

K 31.10.1946 mělo LU: 55 letounů C-6 a 33 letounů C-2.

helo4844.jpg (223023 bytes) C-6 "UA-2?". Kdy a kde?

K 22.2.1947 mělo LU: 39 letounů C-4/104, 48 letounů C-6, 58 letounů C-2, 1 letoun C-3, 5 letounů C-8/K-68.

helo4841.jpg (209313 bytes) C-4 "UA-401". Kdy a kde?

10.5.1947 velitel plk. let. Josef Duda vyhnal politruky z kasáren a letišť.

1.6.1947 slavnostní první poválečné vyřazení leteckých dorostenců v Prostějově. Po slavnosti následovaly vyhlídkové lety. Video.

1.10.1947 byly školní perutě přejmenované na školní základny ŠZ I v Prostějově, ŠZ II ve Stichovicích a ŠZ III v Olomouci, které dnem 1.11.1947 přešly do podřízenosti V II. LO. v Brně, ovšem se zachováním dosavadních povinností vůči LU. Označení letadel: ŠZ I Prostějov EE, ŠZ II Prostějov II FF, ŠZ III Olomouc GG.

Od 1.11.1947 přešly pilotní školy již jako samostatné útvary do podřízenosti velitele LU. Obdržely svá krycí čísla: PŠ I VÚ 8967, PŠ II VÚ 5441, PŠ III VÚ 8833.

Od listopadu 1947 do března 1948 LU zabezpečoval Pilotní kurs dělostřeleckých pozorovatelů v Olomouci.

Od listopadu 1947 do května 1948 působila u učiliště Aplikační škola nižších důstojníků letectva.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

Letecké učiliště v Prostějově postihly personální čistky, uskutečňované od února 1948.

3.3.1948 bylo nařízeno plk. let. Josefovi Dudovi ihned předat velení LU plk. Jaroslavu Studenému. Také on byl odvolán! Následuje období krátkodobě velících: pověřen mjr. let. Kvapil Josef, od 1.4.1949 pplk. let. Motyčka Josef, od 1.7.1949 pověřen mjr. let. Kvapil Josef.

Od června 1948 se Aplikační škola nižších důstojníků letectva přejmenovala na Kurs nižších důstojníků letectva.

K 1.7.1948 mělo LU: 27 letounů C-4/104, 38 letounů C-6, 87 letounů C-2, 18 letounů C-3, 1 letoun K-65, 3 letouny K-68.

K 31.12.1948 mělo LU: 18 letounů C-4/104, 54 letounů C-6, 57 letounů C-2, 13 letounů C-3A, 4 letouny C-3B, 3 letouny K-68.

K 1.2.1949 mělo LU celkem 280 letounů.

1.5.1949 byla do organizace LU začleněna Letecká přípravná škola.

V roce 1949 LU zabezpečoval pilotní kurs dělostřeleckých pozorovatelů v Olomouci.

Od května do července 1949 se konal v Olomouci pilotní kurs (PŠE) pro letectvo SNB, který potom pokračoval ve Stichovicích do 21.1.1950.

Od 1.10.1949 dostalo LU nové krycí číslo na VÚ 8866. PŠ I Prostějov VÚ 3999, PŠ II Stichovice VÚ 9957 a PŠ III Olomouc VÚ 6989. ŠZ I VÚ 9952, ŠZ II VÚ 8159, ŠZ III VÚ 4932.

Od 8.10.1949 pověřen kpt. let. Jasík Ludevít, od 20.10.1949 pověřen mjr. let. Gavelčík Josef.

1.1.1950 byla zřízena v rámci učiliště Navigační škola VÚ 9982 v Prostějově. Označení letadel N. Přiděleno 14 letounů K-65 z plánovaných 15.

Od 6.2.1950 ustanoven pplk. let. Orel Raimund.

V roce 1950 LU zabezpečoval pilotní kurs dělostřeleckých pozorovatelů v Olomouci.

K 1.5.1950 byla zřízena další školní základna ŠZ II VÚ 2057 v Piešťanech. ŠZ I v Olomouci, ŠZ III v Prostějově. ŠZ IV ve Stichovicích.

1.5.1950 bylo nařízeno přečíslování pilotních škol a školních základen tak, aby číslování odpovídalo posloupnosti výcviku.

 

(Původně PŠ III Olomouc)   Pilotní škola I Olomouc                                 (po přejmenování 1. LŠP)

                                            Pilotní škola II Piešťany (zřízena k 1.6.1950)   (po přejmenování 2. LŠP, po 1.7.1951 na 6. LŠP)

(Původně PŠ I Prostějov )    Pilotní škola III Prostějov                              (po přejmenování 4. LŠP)

(Původně PŠ II)                   Pilotní škola IV Stichovice                             (po přejmenování 3. LŠP)

                                            Pilotní škola V Zvolen (zřízena k 1.11.1950)  (po přejmenování 5. LŠP)

 

K 1.6.1950 vznikla další pilotní škola tamtéž PŠ II VÚ 7485.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

 

K 1.7.1950 se Navigační škola přemístila do Havlíčkova Brodu.

Od 4.8.1950 zastupoval pro nemoc velitele škpt. let. Kloud Arnošt, od 4.9.1950 zastupoval mjr. let. Špička František.

K 31.10.1950 mělo LU: 2 letouny C-4/104, 1 letoun C-6, 10 letounů C-5, 113 letounů C-2, 20 letounů C-3, 1 letoun S-199, 2 letouny CS-199, 4 letouny C-4, 1 letoun K-65,  3 letouny K-68, 3 letouny K-75, 1 letoun D-54.

K 1.11.1950 na bázi Pilotního stíhacího kursu ve Zvolenu vznikla další pilotní škola tamtéž PŠ V VÚ 6165.

S účinností k 15.1.1951 byly školní základny přejmenovány na letecké základny typu B (pro letecké školy) následovně: ŠZ I Olomouc na 24. LZ Olomouc, ŠZ II Piešťany na 26. LZ Piešťany, ŠZ III Prostějov na 25. LZ Prostějov, ŠZ IV Stichovice na 4. LZ Stichovice, LZ 8 Zvolen na 28. LZ Zvolen. Zároveň přešly do podřízenosti velitelství územně příslušných leteckých technických divizí, vzniklých k 1.1.1951 z dosavadních VLO.

 

Dnem 15.3.1951 byly pilotní školy přejmenovány na letecké školní pluky (LŠP).

1. lšp LU VÚ 6989 v Olomouci, elementární výcvik na C-5/C-105 od 1954 na C-11.

2. lšp LU VÚ 7485 vznikla 1.7.1951 v Pardubicích a rozdělil se k 1.7.1951 na 6. lšp (přesun do Piešťan) a 2. lšp, přesun v prosinci 1951 do Prešova, elementární výcvik.

3. lšp LU VÚ 3999 ve Stichovicích se v říjnu 1950 přestěhoval do Trenčína, pokračovací a bojový výcvik na dvoumotorových letounech.

4. lšp LU VÚ 9957 v Prostějově, pokračovací výcvik, bitevní a stíhací bojový výcvik na S-199.

5. lšp LU VÚ ? ve Zvolenu, pokračovací výcvik, od 1952 i stíhací bojový výcvik na S-199.

6. lšp LU VÚ ?  v Piešťanech, pokračovací výcvik, v roce 1951 dokončení elementárního výcviku.

Letištní základny byly přejmenovány na letištní prapory.

K 1.7.1951 byli všichni letečtí dorostenci cvičení na výkonné letce přejmenováni na letecké akademiky. Do 1.6.1951 to byla výsada pouze frekventantů LVA. Později byli posluchači LU označováni jako žáci.

K 1.9.1951 byla Navigační škola v Havlíčkově Brodě vyjmuta od LU a včleněna k Leteckému spojovacímu učilišti v Chrudimi, kam se v předstihu přemístila dnem 10.8.1951.

 

Ve velení učiliště se v letech 1951 až 1956 vystřídali plk. Josef Tesař, mjr. Matěj Mikuš a plk. Čestmír Kačer.

Absolventi LU počínaje rokem 1952 se přecvičovali na proudovou techniku u útvarů 15. leteckého stíhacího sboru, u 7. leteckého školního pluku VÚ 8010 v Přerově (nepatřil pod LU, vznikl k 1.1.1953 a zrušen byl 1.10.1954) a u 5. letecké stíhací divize v Žatci.

 

2. lšp LU v Prešově a 6. lšp LU v Piešťanech byly zrušen  k 1.8.1953.

3. lšp LU v Trenčíně byl zrušen 15.1.1954.

4. lšp LU v Prostějově byl k 1.10.1954 přečíslovaný na 2. lšp. 5. lšp LU na Sliači byl zrušen 1.10.1954.

 

Koncem roku 1954 velitelství LU zůstaly podřízeny pouze 1. lšp v Olomouci a 2. lšp v Prostějově.

1. lšp se na podzim 1954 se přestěhoval do Prostějova.

Od roku 1955 učiliště plně převzalo výcvik pilotů proudových stíhacích letadel u 2. lšp zvládnutí pilotáže cvičných CS-102 (MiG-15 UTI) a bojových S-102 (MiG-15)

2. lšp se na podzim 1956 přestěhoval do Čáslavi.

2. lšp se na podzim 1957 přestěhoval do Hradce Králové.

V lednu 1956 se náčelníkem LU stal genmjr. Rajmund Orel.

Od 1.5.1959  působila u 1. lšp "Zahraniční elementární výcviková letka".

Od 1.5.1959 působila u 2. lšp Zahraniční letka pro výcvik na proudových stíhacích letounech".

Působení LU v Prostějově skončilo v roce 1959 a přemístilo se na Slovensko.


Stěhování LU do Košic na podzim 1959. Náčelník LU genmjr. Tikal Jaroslav.

1. lšp byl k 31.8.1959 přemístěn do Prešova.

2. lšp byl k 31.8.1959 přemístěn do Košic.

3. lšp v Trenčíně byl zřízen k 1.10.1960.

4. lšp v Přerově vznikl v roce 1962.

LU Košice bylo k 1.8.1963 přejmenován na Vyšší letecké učiliště VLU v Košicích.

 

Fotografie školních letounů podlé kódového označení do roku 1957

Bücker Bü 131 D-1 helo4841.jpg (209313 bytes) C-4 UA-401 od PŠ-I. v Prostějově.(?)

Bücker Bü 181 B Bestmann helo4844.jpg (223023 bytes) C-6 UA-2?od PŠ-I.(?)

Bücker Bü 181 B Bestmann helo4905.jpg (1287223 bytes) C-106 UA-264 od ?

Bücker Bü 181 B Bestmann helo4889.jpg (199019 bytes) C-106 - 82 UF-11 od PŠ III v Olomouci.

Arado Ar 96 B-8 helo4845.jpg (51685 bytes) C-2B s výzbrojí (kulomet MG 17) s označením UL-85 a UL-13 od 5. lšp na Sliači- Hájníky.

 

Odkazy: Studie Dr. Pavla Minaříka -ÚVA