S VLAJKOU VE SFÉRICKÉM TROJÚHELNÍKU

Rozhovor s náčelníkem letecké správy federálního ministerstva vnitra, plk. GUSTAVEM HARTMANEM. (L+K 3/83)

S příslušníky Sboru národní bezpečnosti se na stránkách L + K nesetkáváme často, přestože nad našimi hlavami občas vídáme, zejména o pátečních víkendových výjezdních a nedělních návratech, vrtulník Mi-2 s československou státní vlajkou v typické úpravě - ve sférickém trojúhelníku.

To je asi to nejznámější o nás. To jsou ty myšlenkové spoje - když se řekne Slovair, vybaví se mnoha našim občanům v poslední době slovo obaleč, když se řekne letka, je rovnítkem obvykle Zelená vlna Hvězdy.

Dovolte, abych Vás našim čtenářům představil: náčelník letecké správy federálního ministerstva vnitra (LS FMV) plukovník Gustav Hartman, který vyhověl naší žádosti a přijal nás k rozhovoru, jehož publikování by mělo znamenat první větší krůček v seznámení se s prací tohoto leteckého provozovatele, v jehož řadách jsou i bývalí svazarmovští piloti, kteří v aeroklubech nejen začínali, ale z nichž někteří ve "své" době a ve "svém" sportu znamenali špičku.

Jistě, člověk, který si vybere profesi výkonného letce za své povolání, musí mít předpoklady, mezi něž kromě velmi dobrého zdravotního stavu patří charakterové vlastnosti typické pro toto povoláni. A právě potřeba těchto vlastností je zvýrazněna při plnění letových úkolů nebo při situacích, které musí naše osádky řešit. Proto cesty některých svazarmovců, kteří tyto vlastnosti mají, směřovaly do našich řad. Napadá mé hned jméno - Karel Krenč, bývalý svazarmovský akrobat. Avšak s ním i s některými dalšími jste už mluvili a budete mít možnost si s nimi ještě popovídat a vidět je třeba i v akci. Vždyť vedle speciálních dopravních letů pomáháme, jak už jste se na počátku zmínil, zajišťovat pořad Veřejné bezpečnosti a Československého rozhlasu pro motoristy - Zelenou vlnu Hvězdy, řídíme dopravu a silniční provoz, zabezpečujeme masové akce, jako je spartakiáda, Závod míru, Tatranský pohár, Brněnský veletrh, motoristické soutěže a závody, pátráme ve spolupráci s orgány Sboru národní bezpečnosti po pohřešovaných osobách, přispíváme k dopadení pachatelů trestné činnosti nebo narušitelů státních hranic a zúčastňujeme se i záchranných akci při živelních pohromách.


Máte na mysli nějaké konkrétní akce z nedávné minulosti?

Jen namátkou a telegraficky: v Tróji pod zoologickou zahradou vysvobodil náš vrtulník dva muže - posádku z ohrožené nákladní lodě na rozvodněné řece. Při povodních v červenci roku 1981 zachránili naši vrtulníkáři na Kocábě celkem pět osob. V minulém roce rozhodnost pilota vrtulníku, určeného na Zelenou vlnu, zachránila život čtyřletému, těžce nemocnému chlapci, kterého převážela sanitka do nemocnice. Auto mělo poruchu a hrozilo nebezpečí udušení dítěte - náš vrtulník ho včas dopravil do nemocnice.
Takových případů bych mohl vyjmenovat celou řadu, zvláště za spolupráce s jinými speciálními složkami SNB v aktivním boji s nebezpečnými zločinci a jinými nepřáteli našeho socialistického státu. Kromě toho, co jsem zde uvedl, provádíme např. průzkum země nebo práci s tzv. termovizí a další akce, které realizujeme už roky.

Říkáte roky - tady je třeba připomenout, že LS FMV vstoupila už do čtvrté desítky let své existence. Můžete nám ji stručně zrekapitulovat? Máme tím na mysli ony reorganizační i pracovní předěly za uplynulých více než třicet roků.


Počátky, tak jako u každého leteckého provozovatele včetně armády, byly převážně leteckou činností s letouny, které zbyly z války anebo byly vyráběny v našich závodech v době války. Od prvopočátku měla naše práce bezpečnostní charakter. Jedna část plnila úkoly protivzdušné obrany státu (PVOS) a druhá zajišťovala letecký dozor a vykonávala činnost, kterou lze obecně nazvat jako úkoly bezpečnostního charakteru.
Byly to různé pátrací akce, např. náš pilot, nyní již důchodce soudruh Oupický, se úspěšně podílel na vypátrání vrahů v Babicích, jindy to byl rychlý přesun skupiny na zásah apod. Jedním z nejdůležitějších úkolů byla i dozorová činnost. Například povolování leteckých dnů, jejich zajišťování apod. Naši příslušníci byli také vysíláni pro letadla, zejména do Rakouska a západního Německa, která byla ukradena naší republice a s nimiž někteří dobrodruzi a bývalí představitelé či zastánci buržoazního režimu opouštěli naši vlast. Nejednou docházelo k tomu, že piloti LS FMV byli vystavováni mimořádnému tlaku a slibům, aby emigrovali a jak je dnes známo, mohli skončit jako žoldnéři v řadách cizinecké legie, nebo najatí vrazi ve Vietnamu či v jiných částech světa, kde se imperialistické mocnosti nechtěly vzdát svých zisků a svého panství. Naši soudruzi se vždy vraceli ještě silnější a s plným vědomím, že socialistická vlast je něco víc než nabízené částky peněz, vědomi si toho, že aby nebe zůstalo čisté, je třeba věřit v sama sebe a mít takového spojence, jakým je Sovětský svaz.
Vývoj však šel dál, úkoly PVOS převzalo čs. vojenské letectvo, úkoly leteckého dozoru orgány Státní letecké inspekce a pro náš útvar postupně vznikají úkoly nové. Je to především bezpečná přeprava při speciálních letech. Přicházejí i noví lidé - příslušníci Svazarmu a soudruzi z armády, technický sestav je doplňován z leteckých závodů a v neposlední řadě i z učňovského dorostu aerolinií.
Perzekuce a šikanování v létech 1968 až 69 z řad pravicově oportunistických živlů mělo své stoupence i v civilním letectví, a tak nastala prověrka charakterů a zápas o opodstatněnost našeho útvaru. Rozsah a důležitost úkolů, které plníme v oblasti bezpečnostní politiky, jakož i výsledky naší práce právě potvrzují tuto opodstatněnost a potřebu.
O současných úkolech jsem již mluvil a uvedl některé příklady. K tomu bych chtěl ještě dodat, že každý náš příslušník musí k jejich plnění být důkladně teoreticky i prakticky připraven a protože máme i vyšší požadavky na jeho kvalifikaci, dáváme každému možnost získat praxi i požadovaný stupeň vzdělání. Naše příslušníky vedeme k tomu, aby nám plnili kvalitně všechny úkoly při maximálním zajištění bezpečnosti letu a dodržení všech zásad hospodárnosti, jejichž respektování nesmí ohrozit splnění úkolu nebo bezpečnost letu.

Už jste se zmínil o průzkumu země, o termovizi a dalších novinkách ve vaší činnosti. Řeknete nám o tom více?

Současnost si při řešení některých problémů v národním hospodářství a při jeho ochraně vyžaduje využít nových, účinnějších metod. Jak průzkum země, tak práce s termovizí patří mezi nové metody, které je možno právě prostřednictvím letecké techniky využít v širokém rozsahu.
Krátce k průzkumu země: jde o dálkový průzkum země, realizovaný z letadlového nosiče na speciálním zařízení ke zpracování obrazových dat pro Český geodetický a kartografický úřad.
A termovize? To je nové moderní zařízení, které používáme při preventivní nebo pátrací činnosti. Pomáhá odhalovat možné zárodky požárů a tím chránit lidské životy i společný majetek. Jedná se hlavně o zemědělské objekty, jako jsou sila na obilí, seníky, stohy a podobně. Termovize v mnohém připomíná televizní kameru, má objektiv, hledáček - uvnitř je ovšem složitá elektronika. Snímaný obraz, na rozdíl od televize, rozkládá do barevného spektra podle teploty. Jinými slovy: jakou má objekt teplotu, taková barva se na něm ukáže v hledáčku a signalizuje místa, která se zahřívají a představují zárodek ohně. Zařízení je velmi citlivé a prozradí i teplotu živého organismu - člověka nebo zvířete. Tohoto principu možno využít při kontrole chatových oblastí, kdy termovize přesně určí, v které chatě je přítomen člověk. Ostatní zjištění, zda jde o majitele, či nevítaného hosta, je pak úkolem příslušníků