Vírníky bez pozlátka

 

Ing. Petr Dobiáš, Rotorklub Brno

 

V poslední době bylo na stránkách Pilota (LAA) publikováno několik článků o vírnících. V prvé řadě bych se chtěl přimluvit za používání správné terminologie: tedy místo gyroplán používat název vírník, stejně jako říkáme letoun a ne aeroplán. Pro bezmotorový vírník jinak existuje ještě název rotorový kluzák. Za druhé, v rámci objektivity považuji za nutné, aby se případní zájemci dověděli také o problémech vírníků, což se zatím nestalo.

Z pohledu laika vírník patří bezesporu mezi nejjednodušší letadla. Kromě směrového kormidla se řídí změnou polohy těžiště, přestože to nemusí být na prvý pohled každému zřejmé. Bensen zkombinoval nejjednodušší typ polotuhého rotoru, zavěšený na pylonu v kardanově závěsu a tyčkový trup s tlačně uspořádanou pohonnou jednotkou. Vírník je velmi skladný, má velký rozsah rychlostí a k nouzovému přistání mu stačí minimální prostor. Z poláry vírníku na obr. 1 lze vyvodit, že má  klouzavost  jen 3,5 a že je tedy velmi neekonomický - jednomístný typ obvykle vyžaduje motor o 60 - 80 k (bez reduktoru). Protože řada dnešních rotorů neumožňuje roztočení rukou, je třeba roztáčecí zařízení, jehož hmotnost i cenu nutno též uvažovat.

obr. 1

Tato Bensenova zjednodušená koncepce vírníku ovšem přináší vážné problémy, mající za následek neblahou statistiku nehod. Vírník nepřipouští let pod hranicí násobků 1 g - viz vyšrafovaná část letové obálky (v-n diagram) na obr. 2. Je známou skutečností‚ že pro řadu leteckých úřadů v Evropě letmý pohled na letovou obálku vírníku ukončil další diskuze o povolení jejich provozu. Na rozdíl od ULLt (MZK), který má stejný v-n diagram, má pro vírník vyvození nulového či záporného letového násobku fatální následky.

obr.2

První a nejčastější příčinou všech katastrof vírníků je letový případ, nazývaný „zero-g“, „bunt-over“, nebo „power pushover“. Do záporných násobků se za letu lze dostat nejen chybnou technikou pilotáže (např. PIO – pilotem vybuzené divergentní oscilace), ale i nezaviněně např. v turbulentním počasí.

Odlehčením rotoru se zbrzdí jeho otáčky, precesní pohyb způsobí destrukci řízení, vírník udělá  obrácený půlpřemet, rotorové listy se střetnou s ocasními plochami. Situace, kterou ještě nikdo nepřežil. Pro zjednodušené vysvětlení nám poslouží obr. 3a. K nalezení společného působiště soustavy sil použijeme poučky ze středoškolské mechaniky. Z obr. 3b vyplývá, že pro rovnováhu soustavy tří sil (M=0), působících na vírník ve vodorovném letu,  musí společné působiště P ležet v ose vektoru tahu vrtule, tedy nad těžištěm T. V případě nulového násobku jsou vztlak i tíha rovny nule a odpor rotoru klesne na zanedbatelnou hodnotu. Tah vrtule a odpor trupu však zůstanou a způsobí moment ve smyslu „těžký na hlavu“, který vede k obrácenému půlpřemetu. Toto vysvětlení nenaleznete v žádné příručce – výrobci vírníků tento problém přechází lakonickou radou: Vyvarujte se letových obratů, vyvozujících nulové či záporné násobky!

obr.3


 

Éra UL přinesla zvýšení propulsní účinnosti pohonných soustav. Použití reduktorů a velkých vrtulí na vírnících si vynutilo zvýšení pylonu, čímž se nebezpečí fatálního letového případu výrazně zvýšilo, jak dokazuje statistika NTSB. Křehká  rovnováha sil, vyladěná Igorem Bensenem, byla bez znalosti podstaty věci porušena.

Druhou, pro vírníky specifickou příčinou nehod, je let za hranicí disponibilního výkonu. Je způsobena chybnou pilotáží, nejčastěji provedením zatáčky po větru v malé výšce.  Průsečík křivek potřebného a disponibilního výkonu v diagarmu na obr. 4 leží u klasických letounů pod hranicí pádové rychlosti. Nikoli u vírníku, který může letět mnohem pomaleji, avšak při deficitu potřebného výkonu v klesání, bez možnosti podrovnání. Tvrdé přistání ovšem nemusí nutně vést ke zranění nebo smrti posádky. Čerchovaná čára označuje minimální rychlost vodorovného letu vs, která by měla být vyznačena na rychloměru červenou značkou stejně jako pádová rychlost u plošníků. Jinak nemožnost pádu do vývrtky je jednou z hlavních pozitivních vlastností vírníků.

 

obr.4

 

Třetí, poněkud banální, avšak také nebezpečnou příčinou, je převrácení vírníku na zemi. Pro Bensenovy vírníky bylo zcela bezpečné‚ (až na rozbité listy), nicméně pro některé současné vírníky, používající těžký rotor (např. McCutchen Sky Wheels) znamená převrácení s pracujícím rotorem destrukci pylonu a usmrcení posádky. Ve snaze o vylepšení vlastností vírníků se začalo prosazovat umístění pilota (těžiště) vysoko do vektoru tahu (osy vrtule). Toto řešení opět neúměrně zvýšilo možnost převrácení, mimoto tím vírníky získaly bizarní vzhled. Obr. 5 ukazuje, jak zjistíme tzv. úhel převrácení (turnover angle), který se rovná arctg b/a a má být minimálně 35° (např. vírník typu Dominator má tento úhel jen 24°).

obr. 5

Fatální letový případ, uvedený na prvém místě má několik spolupůsobících vlivů, z nichž porušení momentové rovnováhy je  jen jeden. Proto umístění těžiště vysoko do osy tahu vrtule je jen dílčím řešením problému.

Čtvrtou příčinou je technická závada, nejčastěji soustavy řízení. Řada soudobých  výrobců má své vírníky zkonstruovány (nikoli vyrobeny) zcela neprofesionálně. Vírník a zejména jeho soustava řízení je za letu cyklicky namáhána vibracemi rotoru. Na obr. 6 je spektrum zatížení soustavy řízení vírníku za letu. Amplituda sil na základní frekvenci (6,5 Hz pro rotor s otáčkami 390 1/min.) je dána nevyvážeností listů. Největší amplitudu spektra zatížení má 1. harmonická (13 Hz), daná výškou závěsu (teetering joint) kolébky rotorové desky. Velikost (undersling) se volí pro horizontální let při g=1. Ve všech ostatních letových případech dochází ke kmitání, které může vést až k překročení meze únavové pevnosti špatně navržené části.

obr. 6

Pečlivé předletové prohlídky exponovaných částí vírníku již zachránily nejeden lidský život. Amatérské vírníky proto s otázkami únavové životnosti musí nutně počítat. Pro únavový lom v řízení tragicky zahynul i můj nejlepší přítel. Periodické prohlídky by měly zahrnovat penetrační defektoskopické zkoušky zejména svařovaných částí řízení. Z těchto důvodů je např. ve Velké Británii zakázáno používání práškových barev (komaxit), které svou tloušťkou a pružností skryjí vytvářející se trhlinky v materiálu. 

Ovšem že existují cesty, jak vyřešit vrozené nedostatky soudobých vírníků. Lze použít trvale za letu poháněný rotor, nebo pokračovat tam, kde vývoj vírníků ve 40. letech skončil - zvolit tažné uspořádání s aerodynamickým řízením pomocí VOP, nebo použít rotor s nezávislým zavěšením listů (articulated rotor). Všechna tato řešení jsou dobrá a ověřená, pro amatéry však mají společnou nevýhodu – nejsou již jednoduchá a tedy ani levná.

Vrozené nectnosti soudobých vírníků zavdaly tvrzením, že létání s nimi je vlastně nejrafinovanější způsob sebevraždy. Přesto je na světě mnoho pilotů, kteří se ve zdraví dožili důchodu. Je to dáno jejich disciplínou, zkušenostmi a vědomím, co si nesmí za žádných okolností s vírníkem dovolit. Bohužel vývoj vírníků za posledních 30 let prakticky nikam nepokročil. Stejně dobře dnes létají rotorové listy ze dřeva, kovu či laminátu. Použití jiné konstrukce či materiálu na podvozek (trup) vírníku nepřináší z hlediska letové bezpečnosti vůbec nic. Pod rotor lze zavěsit cokoli - Igoru Bensenovi takto létala hliníková pramice, britům za války celý jeep. O nějakých vývojových generacích se nedá hovořit. Vírníky jsou zcela mimo zájem leteckých odborníků, asi tak jako dnes nikdo nepokračuje např. ve vývoji gramofonu. Pokud se přece jen našly peníze na financování výzkumu, akademická bádání často nepřinesla žádoucí praktický význam.

Létání s vírníky by mělo být legálně možné i u nás, bez ohledu na počet zájemců. Při létání je nutno pečlivě dodržovat několik draze nabytých triviálních zásad. Pro výcvik se nám v 70-tých letech osvědčil levný rotorový kluzák, zejména proto, že jeho letová hmotnost a vlastnosti jsou stejné jako u jednosedadlové motorové verze. Konverze bezmotorová dvousedadlovka – motorová jednosedadlovka může být i dnes pro řadu amatérů nejschůdnější cestou, jak se naučit na svém vírníku bezpečně létat.

Pilotáž vírníku má velmi blízko k MZK: řízením se ovládá rychlost letu, zatímco přípustí motoru dráha letu (stoupání – klesání). Specifické pro vírníky (pokud nepoužijete „tall tail“) je, že se létá s vyšlápnutou nohou, protože směrovku zasahuje jen polovina rotujícího vrtulového proudu (slipstream). Další zvláštností je fakt, že se vírník odlepí od země vždy jedním kolem dříve (tedy v náklonu), což je způsobeno reakcí od kroutícího momentu vrtule. Start není tak snadný jako u MZK, zejména pokud není vírník vybaven roztáčecím zařízením (prerotátorem). Pro délku rozjezdu 100 m (za bezvětří na zpevněném povrchu) je na roztočení rotoru třeba asi 4 k výkonu, pro rozjezd 30 m již 10 k výkonu. Je to daň za jednoduchost rotorové hlavy, kde rotorové listy mají pevný úhel náběhu.

S přihlédnutím ke všemu, co jsem zde uvedl, zejména k nízké ekonomii provozu a vrozeným nectnostem vírníků většině amatérských pilotů dnes lépe vyhovují ULLa a ULLt. Nicméně, pro řadu disciplinovaných nadšenců, které láká něco zvláštního, mohou být vírníky stále zajímavé.

Kontakt na autora: petr.dobias@dicomps.com