Katastrofa 17.5.1983

Letecká badatelna.

KATASTROFA Mi-24D  17.5.1983  51. vrp

Kpt. Bohuslav Karkošiak, kapitán vrtulníku, pilot 1. třídy, npor. Vladimír Babka, pilot -operátor, 2. třída, npor. Zbyněk Vostřák, palubní teochnik, 2. třída, rtm. Roman Kmoch, palubní technik ve výcviku.

K LN došlo během letu po trati v přízemní výšce 15 - 30 m k nácviku vysazení průzkumné skupiny ve dne za NPP. Po přistání a provedení výsadku na určené ploše pokračovala osádka po stanovené trati a využívala terén pro skrytí před PVO. Při letu údolím potoka spatřila pozdě před sebou dráty elektrického vedení 22 kV. Pilot energicky přitáhl páku kolektivu (úhel náběhu listu rotoru 12 - 14°) i cykliky (do podélného sklonu asi 50°). Vrtulník nepřešel do stoupání, ale prudce se snížila jeho rychlost a začal třást. Pilot na to reagoval spuštěním páky kolektivu na minimální úhel náběhu listů rotoru. Současně narazil vrtulník na vodiče. Listy rotoru vykmitly, nasekly ocasní nosník, který se pak ulomil. Vrtulník se zřítil. Osádka zahynula. Záznam SARPP-12 se zachoval, palubní magnetofon byl požárem zničen.

helo1519.jpg (160394 bytes)

Bezprostřední příčina.

Neočekávané přiblížení vrtulníku k vodičům elektrického vedení na malou vzdálenost 60 - 100 m, což způsobilo úlek osádky (pravděpodobně kapitána vrtulníku), který v časové tísni nepřiměřeně reagoval a dopustil se hrubé chyby v pilotování vrtulníku.

Hlavní příčina.

Nedostačující zpracování zásad letovodské přípravy a letovodského zabezpečení traťových letů v přízemních výškách 15 - 50 m, stanovených Osnovou bojové přípravy pro vrtulníky Mi-24D, zejména zásad stanovení minimální přípustné výšky v souladu s Let-1-1, čl.102.

Spolupůsobící příčina.

Osádka nelétala stále ve stejném složení, což v nebezpečné situaci zhoršilo požadovanou součinnost, v rozporu s Let-1-l, čl.118.

Nedostatky.

- Nahrávky radiokorespondence ŘL s osádkami byly nevyhovující.
- Ve výcviku bylo přeloženo provádění vyšší techniky pilotáže na dobu až pilot nalétá 100 hodin na Mi-24D. Tato skutečnost mohla nepříznivě ovlivnit průběh manévru k nadlétnutí vodičů a narušení ocasní části nosným rotorem.

Při vyšetřování byly zjištěny nedostatky v plnění funkčních povinností, které nejsou v přímé a příčinné souvislosti se vznikem této katastrofy. Podílí se na nich:

- Letovod letky, který neorganizoval doplňování nových překážek do Mapy překážek letky ve smyslu Směrnic pro létání nad územím ČSSR, kniha 2 a.7, bod 6, odr. 4. Nedostatečně rozpracovával opatření k letovodskému zajištění bezpečnosti letů, neorganizoval opatření (např.oblet trati) ke zjištění nových překážek, které nejsou zakresleny na Mapě překážek (Let-5-1, čl .12) a včas nevyžadoval nové mapy se současnou situací.
- Velitel letky, který připustil, že Mapa překážek u letky je 10 let stará a není doplňována. Pilotům letky určoval rozsah bezpečnostních výšek nižší než stanoví OBP VL Let-3-64/2.
- Letovod pluku, který neřešil nedostatky Mapy překážek, neorganizoval její doplňování, nevyžadoval nové mapy se zákresem novější situace, nedůsledně kontroloval a neřešil zabezpečení letovými mapami v souladu s potřebami bojové přípravy.
- Velitel 51. vrp, který neodhalil a neřešil uvedené nedostatky podřízených.
- Letovod 10. LA, který při kontrolách nezjistil a neřešil nedostatky v letovodské službě a v letovodské zabezpečení u 51. vrp. Neorganizoval obnovu nebo doplňování Mapy překážek u podřízených.

Opatření z této LN jsou souhrnně uvedena v NpBL NL-ZMNO č.03/1983. Mimo jiné NL-ZMNO nařídil :
- Podstatně zvýšit kontrolu kvality leteckého výcviku na vrtulnících, propracovat a stanovit metodiku výcviku ve výškách 15-50 m. 
- Určovat prostory a úseky tratí, kde bude prováděn let ve výšce 15 m nad terénem.
- Před lety ve výškách 15-50 m provádět oblet všech tratí, zjistit překážky, profil terénu, stanovit výšky letu pro jednotlivé úseky, na základě zjištěných skutečností doplňovat Mapy překážek.
- Využívat k přípravě kromě Mapy překážek i další mapy velkého měřítka nejnovějšího vydání. 
- Při výběru a kontrole pilotů a pilotů-operátorů bojových vrtulníků v ÚLZ zvýšit nároky při posuzování jejich schopností.
- Se všemi kapitány Mi-24D provést vývozní let VTP před zahájením výcviku v přízemní výšce 15-50 m. Další výcvik VTP provádět po nalétání minimálně 100 hodin na Mi-24D.
- Zvýšit pozornost objektivní kontrole letu ve smyslu článku 207 Let-1-1.

Kpt. Bohuslav Karkošiak uprostřed s knírkem.

Npor. Zbyněk Vostřák stjící čtvrtý zleva.